Reading A3.final file after running GIZA++

-Please scroll down for English-

Như đã hướng dẫn trong bài viết trước, file chúng ta cần quan tâm sau khi chạy GIZA++ là file A3.final. Như vậy làm sao để đọc kết quả cho đúng, và có cách nào nhanh để diễn dịch nó ra không? Đây chính là mục đích của bài viết này.  Read More

Advertisements