Reading A3.final file after running GIZA++

-Please scroll down for English-

Như đã hướng dẫn trong bài viết trước, file chúng ta cần quan tâm sau khi chạy GIZA++ là file A3.final. Như vậy làm sao để đọc kết quả cho đúng, và có cách nào nhanh để diễn dịch nó ra không? Đây chính là mục đích của bài viết này. 

Một số lưu ý về file kết quả:

 • Độ chính xác của gióng hàng phụ thuộc vào dữ liệu nhiều bao nhiêu, được tiền xử lý tốt như thế nào (Tách từ, stemmed, normalize…)
 • Sau khi gióng hàng, ngôn ngữ được chọn làm source có các liên kết: 1-1, 1-n, 1-0. Ngược lại ngữ liệu làm target chỉ có các liên kết 1-1 mà thôi. Do đó khi chạy, nên luân phiên thay đổi source-target để đạt kết quả như ý cũng như có chiến lược phối hợp tốt.
 • Ngôn ngữ source sẽ có thêm 1 token tên là NULL, là từ sẽ gióng với các từ không được gióng nằm bên phía Target. Các bạn có thể nhìn hình minh họa để nắm rõ hơn.
Align Example

Kết quả gióng hàng khi chạy song ngữ Anh-Việt với Tiếng Anh là source

Làm sao để đọc file kết quả đây?

Cách dễ nhất là các bạn chạy dòng code dưới đây sẽ hiểu, với các input và output như sau:

 • Input: 3 dòng mẫu trong file kết quả

# Sentence pair (7) source length 10 target length 14 alignment score : 2.08562e-23
+ 20 bảng Anh là một món tiền lớn đối_với một người nghèo .
NULL ({ 5 6 }) + ({ 1 }) £ ({ 3 4 }) 20 ({ 2 }) means ({ 7 8 9 10 }) a_lot ({ }) to ({ }) a ({ 11 }) poor ({ 12 13 }) person ({ }) . ({ 14 })

 • Output: Kết quả được gióng hàng. Những từ năm trong “()” là từ trong Target được gióng với từ trong source đứng liền ngay trước.

NULL (là,một) £ (bảng,Anh) 20 (20) means (món,tiền,lớn,đối_với) a_lot () to () a (một) poor (người,nghèo) person () . (.)

Code:

line_1 = "20 bảng Anh là một món tiền lớn đối_với một người nghèo ."
line_2 = "NULL ({ 4 5 }) £ ({ 2 3 }) 20 ({ 1 }) means ({ 6 7 8 9 }) a_lot ({ }) to ({ }) a ({ 10 }) poor ({ 11 12 }) person ({ }) . ({ 13 })"
token_list_1 = line_1.split()
token_list_2 = line_2.split()
aligned = ''
flag = True
correspond_token_list = []
for token in token_list_2:
  if True == flag:
    if '({' == token:
      flag = False
      aligned += '('
      correspond_token_list = []
    else:
      aligned += token + ' '
   else:
    if '})' == token:
      flag = True
      aligned += ','.join(correspond_token_list) + ') '
    else:
      correspond_token_list.append(token_list_1[int(token)-1])
print (aligned)

Tham khảo:

http://www.statmt.org/moses/?n=FactoredTraining.RunGIZA


As instruction in previous post, the only file we need after running GIZA++ is A3.final. How to read it right, and is there a faster way to do it? This is the purpose of today’s post.

A few note about result file (A3.final):

 • Accuracy of alignment based on how large your corpus, the good in preprocessing (Tokenization, stemmed, normalize…)
 • After tunning, the language chosen as source will have these connections: 1-1, 1-n, 1-0. On the opposite, the target language only have 1-1 connection. That is the reason you should switch place of source-target and rerun to have the best result.
 • Source target will have 1 more word-token named “NULL”, which is the world will be aligned with words in Target which have no corresponding mate with Source language. You can look at picture below for easy understanding of this concept.
Align Example

Aligned result after running GIZA++ on billigual corpus Vietnamese-English with English is the source and Vietnamese is target language

How to read it?

The easiest way is running below example code in Python with following input and output:

 • Input: 3 sample lines in result file

# Sentence pair (7) source length 10 target length 14 alignment score : 2.08562e-23
+ 20 bảng Anh là một món tiền lớn đối_với một người nghèo .
NULL ({ 5 6 }) + ({ 1 }) £ ({ 3 4 }) 20 ({ 2 }) means ({ 7 8 9 10 }) a_lot ({ }) to ({ }) a ({ 11 }) poor ({ 12 13 }) person ({ }) . ({ 14 })

 • Output: Aligned result. Those words in “()” are words in Target which are aligned with immediately preceeding word in Source.

NULL (là,một) £ (bảng,Anh) 20 (20) means (món,tiền,lớn,đối_với) a_lot () to () a (một) poor (người,nghèo) person () . (.)

Code:

line_1 = "20 bảng Anh là một món tiền lớn đối_với một người nghèo ."
line_2 = "NULL ({ 4 5 }) £ ({ 2 3 }) 20 ({ 1 }) means ({ 6 7 8 9 }) a_lot ({ }) to ({ }) a ({ 10 }) poor ({ 11 12 }) person ({ }) . ({ 13 })"
token_list_1 = line_1.split()
token_list_2 = line_2.split()
aligned = ''
flag = True
correspond_token_list = []
for token in token_list_2:
  if True == flag:
    if '({' == token:
      flag = False
      aligned += '('
      correspond_token_list = []
    else:
      aligned += token + ' '
   else:
    if '})' == token:
      flag = True
      aligned += ','.join(correspond_token_list) + ') '
    else:
      correspond_token_list.append(token_list_1[int(token)-1])
print (aligned)

Reference:

http://www.statmt.org/moses/?n=FactoredTraining.RunGIZA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.